Taalcursus

建立和发展关系'Guanxi' opbouwen en ontwikkelen

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John Smith en meneer Li zetten hun gesprek verder over guanxi. Meneer Li legt het belang van guanxi voor Europese ondernemingen in China uit.


 • John Smith
  “关系”可以使你在中国取得成功,这是真的吗? “Guānxi” kěyǐ shǐ nǐ zài Zhōngguó qǔdé chénggōng , zhè shì zhēn de ma? Vertaal
 • Li Wei
  关系有帮助,但你的公司必须有其它优势,才能有竞争力。 Guānxi yǒu bāngzhù, dàn nǐ de gōngsī bìxū yǒu qítā yōushì, cái néng yǒu jìngzhēnglì. Vertaal
 • John Smith
  为什么“关系”那么重要? Wèishénme “guānxi” nàme zhòngyào? Vertaal
 • Li Wei
  这主要是“面子”观念的影响。 Zhè zhǔyào shì “miànzi” guānniàn de yǐngxiǎng. Vertaal
 • John Smith
  你能解释一下“面子”的意思吗? Nǐ néng jiěshì yíxià “miànzi” de yìsi ma? Vertaal
 • Li Wei
  这很难解释。“面子”和尊严、别人的尊重差不多。 Zhè hěn nán jiěshì. “Miànzi” hé zūnyán, biérén de zūnzhòng chàbuduō. Vertaal
 • John Smith
  为什么“面子”那么重要? Wèishénme “miànzi” nàme zhòngyào? Vertaal
 • Li Wei
  中国人觉得丢面子会让他们失去尊严和别人的尊重。 Zhōngguó rén juéde diū miànzi huì ràng tāmen shī qù zūnyán hé biérén de zūnzhòng. Vertaal
 • John Smith
  所以做生意时,不要让别人丢面子,要有好的关系。 Suǒyǐ zuò shēng yi shí, bú yào ràng biérén diū miànzi, yào yǒu hǎo de guānxi. Vertaal
 • Li Wei
  对。这样中国公司跟你做生意时,会感到舒服。 Duì. Zhèyàng Zhōngguó gōngsī gēn nǐ zuò shēng yì shí, huì gǎn dào shūfu. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591