Taalcursus

建立公司网站Bedrijfswebsite maken

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

百度公司拥有的 超过82%。
Bǎidù gōngsī yōngyǒu de ... chāo guò 82%.
百度公司在中国是最常用的
Bǎidù gōngsī zài Zhōngguó shì zuì chángyòng de ... .
中国的互联网用户的 是将近六亿五千万。
Zhōngguó de hùliánwǎng yònghù de ... jiāng jìn liù yì wǔ qiān wàn.
发展得快是因为智能手机越来越流行了。
... fāzhǎn de kuài shì yīnwèi zhìnéng shǒujī yuèláiyuè liúxíng le.
在中国, 谷歌面对的 很激烈。
Zài Zhōngguó Gǔgē miàn duì de ... hěn jīliè.

Oefening 3

Kies de juiste zinnen en vorm een logische dialoog.

Oefening 4

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

中国互联网用户数量下降是因为用智能手机的人越来越多了。 Zhōngguó hùliánwǎng yònghù shùliàng xià jiàng shì yīnwèi yòng zhìnéng shǒujī de rén yuèláiyuè duō le.
中国互联网用户数量比所有的欧盟国家的人口都多。 Zhōngguó hùliánwǎng yònghù shùliàng bǐ suǒyǒu de Ōuméng guójiā de rénkǒu dōu duō.
中国互联网的普及率现在还是有点低。 Zhōngguó hùliánwǎng de pǔjílǜ xiànzài hái shì yǒu diǎn dī.
谷歌是中国搜索引擎市场的领导者。 Gǔgē shì Zhōngguó sōusuǒ yǐnqíng shìchǎng de lǐngdǎozhě.
2014年中国互联网新用户的数量比2013年多。 2014 nián Zhōngguó hùliánwǎng xīn yònghù de shùliàng bǐ 2013 nián duō.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591