Taalcursus

建立公司网站Bedrijfswebsite maken

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

John Smith vraagt aan zijn adviseur meneer Li hoe zijn bedrijfswebsite zijn zakelijke activiteiten het best kan ondersteunen.


 • John Smith
  你觉得我们公司设计的新网站怎么样? Nǐ juédé wǒmen gōngsī shèjì de xīn wǎngzhàn zěnmeyàng? Vertaal
 • Li Wei
  我非常喜欢,但我认为这在中国没有用。 Wǒ fēicháng xǐhuan, dàn wǒ rènwéi zhè zài Zhōngguó méi yǒu yòng. Vertaal
 • John Smith
  那你有什么建议? Nà nǐ yǒu shénme jiànyì? Vertaal
 • Li Wei
  最好把网站设在中国, 这样客户能及时获得信息。 Zuì hǎo bǎ wǎngzhàn shè zài Zhōngguó, zhèyàng kèhù néng jíshí huòdé xìnxī. Vertaal
 • John Smith
  这样做,网站的内容会受到中国当局的审查吧? Zhèyàng zuò, wǎngzhàn de nèiróng huì shòu dào Zhōngguó dāngjú de shěnchá ba? Vertaal
 • Li Wei
  是的。在法律上,中国有权封锁国外的网站。 Shì de. Zài fǎlǜ shang, Zhōngguó yǒu quán fēngsuǒ guówài de wǎngzhàn. Vertaal
 • John Smith
  我们是不是最好用个中国域名? Wǒmen shì bu shì zuì hǎo yòng ge Zhōngguó yùmíng? Vertaal
 • Li Wei
  是的,这样,用百度搜索的话,搜索结果特别好。 Shì de, zhèyàng, yòng Bǎidù sōusuǒ de huà, sōusuǒ jiéguǒ tèbié hǎo. Vertaal
 • John Smith
  看来, 我应该给公司买一个中国域名。 Kàn lái, wǒ yīnggāi gěi gōngsī mǎi yí ge Zhōngguó yùmíng. Vertaal
 • Li Wei
  这是很值得的。 Zhè shì hěn zhídé de. Vertaal
 • John Smith
  如果我们计划将来实行点击付费,该怎么办? Rúguǒ wǒmen jìhuà jiānglái shíxíng diǎnjī fù fèi, gāi zěnme bàn? Vertaal
 • Li Wei
  你应该申请一个ICP备案号,可以在网上申请。 Nǐ yīnggāi shēnqǐng yí ge ICP bèi'ànhào, kěyǐ zài wǎng shàng shēnqǐng. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591