Taalcursus

建立公司网站Bedrijfswebsite maken

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John Smith en meneer Li bespreken internetsites in China.


 • John Smith
  在欧美国家谷歌是最常用的搜索引擎。 在中国呢? Zài Ōuměi guójiā Gǔgē shì zuì chángyòng de sōusuǒ yǐnqíng. Zài Zhōngguó ne? Vertaal
 • Li Wei
  在中国谷歌面对的市场竞争很激烈,市场份额只有4%。 Zài Zhōngguó Gǔgē miàn duì de shìchǎng jìngzhēng hěn jīliè, shìchǎng fèn'é zhǐyǒu bǎi fēn zhī sì. Vertaal
 • John Smith
  谁是中国搜索引擎市场的领导者? Shéi shì Zhōngguó sōusuǒ yǐnqíng shìchǎng de lǐngdǎozhě? Vertaal
 • Li Wei
  是百度公司,它拥有的市场份额超过82%。 Shì Bǎidù gōngsī, tā yōngyǒu de shìchǎng fèn'é chāo guò bǎi fēn zhī bā shí èr. Vertaal
 • John Smith
  还有别的重要的市场参与者吗? Hái yǒu bié de zhòngyào de shìchǎng cānyǔzhě ma? Vertaal
 • Li Wei
  还有搜狗,搜搜和奇虎360。 Hái yǒu Sōugǒu, Sōusōu hé Qíhǔ sān liù líng. Vertaal
 • John Smith
  为什么谷歌在中国市场没有取得成功? Wèishénme Gǔgē zài Zhōngguó shìchǎng méi yǒu qǔdé chénggōng? Vertaal
 • Li Wei
  有一些政治原因。 Yǒu yì xiē zhèngzhì yuányīn. Vertaal
 • John Smith
  您认为这是唯一的原因吗? Nín rènwéi zhè shì wéiyī de yuányīn ma? Vertaal
 • Li Wei
  不是, 中国的竞争对手比谷歌更了解当地的语言和文化。 Búshì, Zhōngguó de jìngzhēng duìshǒu bǐ Gǔgē gèng liǎojiě dāngdì de yǔyán hé wénhuà. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591