Taalcursus

寻求商机Op zoek naar bedrijfskansen

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John Smith bespreekt met meneer Li welke Chinese organisatie KMO's kunnen helpen bij het zakendoen in China.


 • John Smith
  您知道哪些中国机构能给欧盟中小企业提供帮助吗? Yǒu méi yǒu Zhōngguó jīgòu néng gěi Ōuméng zhōng xiǎo xíng qǐyè tígōng bāngzhù? Vertaal
 • Li Wei
  有一些。 Yǒu yì xiē. Vertaal
 • John Smith
  您推荐我联系哪一家? Nín tuījiàn wǒ liánxì nǎ yì jiā? Vertaal
 • Li Wei
  我给您推荐香港贸易发展局。 Wǒ gěi nín tuījiàn Xiānggǎng màoyì fāzhǎn jú. Vertaal
 • John Smith
  为什么您认为这家是最好的? Wèishénme nín rènwéi zhè jiā shì zuì hǎo de? Vertaal
 • Li Wei
  香港贸易发展局成立得比较早,在世界各地都有办事处。 Xiānggǎng màoyì fāzhǎn jú chénglì de bǐjiào zǎo, zài shìjiè gèdì dōu yǒu bànshìchù. Vertaal
 • John Smith
  他们在欧洲有办事处吗? Tāmen zài Ōuzhōu yǒu bànshìchù ma? Vertaal
 • Li Wei
  有11个办事处,在伦敦,巴黎,米兰和马德里等城市。 Yǒu shí yī ge bànshìchù, zài Lúndūn, Bālí, Mǐlán hé Mǎdélǐ děng chéngshì. Vertaal
 • John Smith
  他们在中国大陆有办事处吗? Tāmen zài Zhōngguó dàlù yǒu bànshìchù ma? Vertaal
 • Li Wei
  在中国大陆, 他们有13个办事处。 Zài Zhōngguó dàlù, tāmen yǒu shí sān ge bànshìchù. Vertaal
 • John Smith
  他们组织什么样的活动? Tāmen zǔzhī shénme yàng de huódòng? Vertaal
 • Li Wei
  他们每年组织30多个贸易交易会, 出版20多个产品的杂志。 Tāmen měi nián zǔzhī sān shí duō ge màoyì jiāoyì huì, chūbǎn èr shí duō ge chǎnpǐn de zázhì. Vertaal
 • John Smith
  他们有网上的平台吗? Tāmen yǒu wǎng shàng de píngtái ma? Vertaal
 • Li Wei
  他们有网上商贸采购平台,连接全球的买家、供应商和制造商。 Tāmen yǒu wǎng shàng shāngmào cǎigòu píngtái, liánjiē quánqiú de mǎijiā, gōngyìngshāng hé zhìzàoshāng. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591