Taalcursus

寻求合作伙伴Op zoek naar zakelijke contacten

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

哪些欧盟 能提供帮助?
Nǎ xiē ōuméng ... néng tígōng bāngzhù?
在中国有一个欧盟
Zài Zhōngguó yǒu yí gè ōuméng ... .
我推荐你去汉诺威
Wǒ tuījiàn nǐ qù Hànnuòwēi ... 。
我在哪儿可以得到贸易 的信息?
Wǒ zài nǎr kěyǐ dédào màoyì ... de xìnxī?
你可以 你们国家的中国商会。
Nǐ kěyǐ ... nǐmen guójiā de Zhōngguó shānghuì.

Oefening 3

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

欧盟驻华代表团可以为你去中国开公司提供帮助。 Ōuméng zhù Huá dàibiǎotuán kěyǐ wèi nǐ qù Zhōngguó kāi gōngsī tígōng bāngzhù.
中国的欧盟中小企业服务中心由六个执行伙伴管理。 Zhōngguó de ōuméng zhōng xiǎo qǐyè fúwù zhōngxīn yóu liù ge zhíxíng huǒbàn guǎnlǐ.
很多中国工业协会组织欧洲贸易代表团去中国。 Hěn duō Zhōngguó gōngyè xiéhuì zǔzhī ōuzhōu màoyì dàibiǎotuán qù Zhōngguó.
去中国商会可以咨询贸易代表团的信息。 Qù Zhōngguó shānghuì kěyǐ zīxún màoyì dàibiǎotuán de xìnxī.
要找中国公司,可以去国际展览会的中国展区。 Yào zhǎo Zhōngguó gōngsī, kěyǐ qù guójì zhǎnlǎnhuì de Zhōngguó zhǎnqū.

Oefening 4

Kies de juiste zinnen en vorm een logische dialoog.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591