Taalcursus

生意必备Must-haves voor zakendoen in China

Oefeningen

Oefening 1

Kies die juiste woorden die bij de foto's passen.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

我们公司没有公章。我的 就够了。
Wǒmen gōngsī méi yǒu gōng zhāng. Wǒ de ... jiù gòu le.
交换名片时, 有什么要特别 的吗?
Jiāohuàn míng piàn shí, yǒu shénme yào tèbié ... de ma?
章的时候用红色的印泥。
... zhāng de shíhou yòng hóng sè de yìnní.
A: 去中国, 我需要准备中文 吗?
A: Qù Zhōngguó, wǒ xūyào zhǔnbèi Zhōngwén ... ma?
B: 因为很多中国公司的人不说英语.
B:... . Yīnwèi hěn duō Zhōngguó gōngsī de rén bù shuō Yīngyǔ .

Oefening 3

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

介绍产品的时候, 用图片也很好。 Jièshào chǎnpǐn de shíhou, yòng túpiàn yě hěn hǎo.
给别人宣传册时,不可以把名片放在里边。 Gěi bié rén xuānchuán cè shí, bù kěyǐ bǎ míng piàn fàng zài lǐbian.
John不需要带公章。 John bù xūyào dài gōng zhāng.
去中国, John需要准备中文名片。 Qù Zhōngguó, John xūyào zhǔnbèi Zhōngwén míng piàn.
交换名片时, 要用双手。 Jiāohuàn míng piàn shí, yào yòng shuāng shǒu.

Oefening 4

Luister naar de opname en kies het juiste antwoord op basis van de dialogen uit de les.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591