Taalcursus

生意必备Must-haves voor zakendoen in China

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John Smith vraagt zijn Chinese adviseur meneer Li wat hij moet meenemen voor een succesvolle zakenreis naar China. Ze praten over visitekaartjes.


 • John Smith
  去中国, 我需要准备中文名片吗? Qù Zhōngguó, wǒ xūyào zhǔnbèi Zhōngwén míng piàn ma? Vertaal
 • Li Wei
  需要。因为 很多中国公司的高层人士不说英语。 Xūyào. Yīnwèi hěn duō Zhōngguó gōngsī de gāo céng rénshì bù shuō Yīngyǔ. Vertaal
 • John Smith
  可是他们有会说英语的工作人员和翻译呀。 Kěshì tāmen yǒu huì shuō Yīngyǔ de gōngzuò rényuán hé fānyì ya. Vertaal
 • Li Wei
  虽然有人会说英语, 可是还是中文名字容易记住。 Suīrán yǒu rén huì shuō Yīngyǔ, kěshì hái shì Zhōngwén míngzi róngyì jì zhù. Vertaal
 • John Smith
  我的名片一面是中文, 另一面是英文。你觉得怎么样? Wǒ de míng piàn yí miàn shì Zhōngwén, lìng yí miàn shì Yīngwén. Nǐ juéde zěnmeyàng? Vertaal
 • Li Wei
  很好。 这样很方便。 Hěn hǎo. Zhèyàng hěn fāngbiàn. Vertaal
 • John Smith
  交换名片时, 有什么要特别注意的吗? Jiāohuàn míng piàn shí, yǒu shénme yào tèbié zhùyì de ma? Vertaal
 • Li Wei
  给名片和接名片的时候, 都应该用双手。 Gěi míng piàn hé jiē míng piàn de shíhou, dōu yīnggāi yòng shuāng shǒu. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591