Taalcursus

生产情况Informatie over de productiestatus

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 2

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

有了这些 ,下个月底我们可以开始生产
Yǒu le zhè xiē ...,xià ge yuè dǐ wǒmen kěyǐ kāishǐ shēngchǎn.
老年人产品的市场需求 很快.
Lǎo nián rén chǎnpǐn de shìchǎng xūqiú ... hěn kuài .
那些电话很现代、很好看,特别是PX125 的。
Nà xiē diànhuà hěn xiàndài, hěn hǎokàn, tèbié shì PX125 ...
这个型号可以下订单了, 时间是一个月。
Zhè ge xínghào kěyǐ xià dìng dān le, ... shíjiān shì yí ge yuè.
您能介绍一下你们公司正在 的新电话吗?
Nín néng jièshào yí xià nǐmen gōngsī zhèngzài ... de xīn diànhuà ma?

Oefening 3

Kies de juiste woorden en maak betekenisvolle zinnen.

Oefening 4

Luister naar de opname en kies het juiste antwoord.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591