Taalcursus

生产情况Informatie over de productiestatus

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

John Smith bespreekt met technisch directeur meneer Liu Wei de start van de computerproductie in China. Een Chinese onderneming importeert computers van een producent uit de EU. Beide bedrijven hebben besloten om de kosten te verminderen door een verhuis van bepaalde productielijnen.


 • John Smith
  刘先生,您的生产线可以投入生产了吗? Liú xiānsheng, nín de shēngchǎn xiàn kěyǐ tóurù shēngchǎn le ma? Vertaal
 • Liu Wei
  可以。 我们刚完成最后的测试,结果很好。 Kěyǐ. Wǒmen gāng wánchéng zuìhòu de cèshì, jiéguǒ hěn hǎo. Vertaal
 • John Smith
  你们什么时候开始生产? Nǐmen shénme shíhou kāishǐ shēngchǎn? Vertaal
 • Liu Wei
  我们得招聘和培训新的员工。差不多要一个月。 Wǒmen děi zhāopìn hé péixùn xīn de yuángōng. Chàbuduō yào yí ge yuè. Vertaal
 • John Smith
  你们还需要什么? Nǐmen hái xūyào shénme? Vertaal
 • Liu Wei
  有些零件, 我们还没找到供应商。 Yǒu xiē língjiàn, wǒmen hái méi zhǎo dào gōngyìng shāng. Vertaal
 • John Smith
  您告诉我需要哪些零件,我们可以提供。 Nín gàosù wǒ xūyào nǎ xiē língjiàn, wǒmen kěyǐ tígōng. Vertaal
 • Liu Wei
  好的。 有了这些零件,我们可以下个月底开始生产。 Hǎo de. Yǒu le zhè xiē língjiàn, wǒmen kěyǐ xià ge yuè dǐ kāishǐ shēngchǎn. Vertaal
 • John Smith
  您的总生产能力是多少? Nín de zǒng shēngchǎn nénglì shì duōshǎo? Vertaal
 • Liu Wei
  每月三万台。 Měi yuè sānwàn tái. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591