Taalcursus

生产情况Informatie over de productiestatus

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John Smith vertegenwoordigt een toonaangevende producent van optische vezels uit het Verenigd Koninkrijk. Hij bezoekt een Chinese onderneming dat een patent op optische vezels wil kopen en productie wil starten in China.


 • John Smith
  您好,谢谢您的邀请。 Nín hǎo, xièxie nín de yāoqǐng. Vertaal
 • Mr. Liu
  我很高兴能在我们公司接待您。我们想开始生产光纤。 Wǒ hěn gāoxìng néng zài wǒmen gōngsī jiēdài nín. Wǒmen xiǎng kāishǐ shēngchǎn guāngxiān. Vertaal
 • John Smith
  谢谢您对我们产品的兴趣。你们要生产哪种光纤? Xièxie nín duì wǒmen chǎnpǐn de xìngqù. Nǐmen yào shēngchǎn nǎ zhǒng guāngxiān? Vertaal
 • Mr. Liu
  我们想生产高速电缆。 Wǒmen xiǎng shēngchǎn gāo sù diànlǎn. Vertaal
 • John Smith
  你们有什么生产计划? Nǐmen yǒu shénme shēngchǎn jìhuà? Vertaal
 • Mr. Liu
  我们想每年生产两万公里的电缆。 Wǒmen xiǎng měi nián shēngchǎn liǎngwàn gōnglǐ de diànlǎn. Vertaal
 • John Smith
  你们生产的电缆会出口到欧盟市场吗? Nǐmen shēngchǎn de diànlǎn huì chūkǒu dào ōuméng shìchǎng ma? Vertaal
 • Mr. Liu
  不,中国本地的市场需求非常大,我们只在中国市场销售。 Bú huì, Zhōngguó běndì de shìchǎng xūqiú fēicháng dà, wǒmen zhǐ zài Zhōngguó shìchǎng xiāoshòu. Vertaal
 • John Smith
  如果你们只在中国市场销售, 你们可以买我们的专利。 Rúguǒ nǐmen zhǐ zài Zhōngguó shìchǎng xiāoshòu, nǐmen kěyǐ mǎi wǒmen de zhuānlì. Vertaal
 • Mr. Liu
  我同意。我会请律师联系您,写一份合同草案。 Wǒ tóngyì. Wǒ huì qǐng lǜshī liánxì nín, xiě yí fèn hétong cǎoàn. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591