Taalcursus

生产情况Informatie over de productiestatus

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John Smith is aan het praten met technisch directeur meneer Liu over de technische ontwikkelingen van de telefoons die geproduceerd worden door de Chinese ondernmening. Hij is geïnteresseerd in nieuwe modellen voor oudere klanten.


 • John Smith
  您能介绍一下你们正在研发的新电话的进展情况吗? Nǐmen zhèngzài yánfā de xīn diànhuà jìnzhǎn qíngkuàng zěnmeyàng? Vertaal
 • Mr. Liu
  我们已经在汉诺威的展览会上展示过了。 Wǒmen yǐjīng zài Hànnuòwēi de zhǎnlǎnhuì shàng zhǎnshì guo le. Vertaal
 • John Smith
  那些电话很现代、很好看,特别是PX125型的。 Nàxiē diànhuà hěn xiàndài, hěn hǎokàn, tèbié shì PX yāo èr wǔ xíng de. Vertaal
 • Mr. Liu
  这个型号可以下订单了,交货时间是60天。 Zhè ge xínghào kěyǐ xià ding dān le, jiāo huò shíjiān shì liùshí tiān. Vertaal
 • John Smith
  为老年用户设计的电话的进展情况怎么样? Wèi lǎo nián yònghù shèjì de diànhuà de jìnzhǎn qíngkuàng zěnmeyàng? Vertaal
 • Mr. Liu
  我们刚完成新型号XS03 的研发。 Wǒmen gāng wánchéng xīn xínghào XS líng sān de yánfā. Vertaal
 • John Smith
  这个型号的电话有什么额外功能? Zhè ge xínghào de diànhuà yǒu shénme éwài gōngnéng? Vertaal
 • Mr. Liu
  这种电话的背面有新发明的SOS求救键。 Zhè zhǒng diànhuà de bèi miàn yǒu xīn fāmíng de SOS qiú jiù jiàn. Vertaal
 • John Smith
  求救键怎么使用? Qiú jiù jiàn zěnme shǐyòng? Vertaal
 • Mr. Liu
  用户可以存5个电话号码, 按这个键,电话会自动拨号。 Yònghù kěyǐ cún wǔ ge diànhuà hàomǎ, àn zhè ge jiàn, diànhuà huì zìdòng bō hào. Vertaal
 • John Smith
  很好。老年人产品的市场需求增长很快。我能下订单吗? Hěn hǎo. Lǎo nián rén chǎnpǐn de shìchǎng xūqiú zēngzhǎng hěn kuài. Wǒ néng xià dìng dān ma? Vertaal
 • Mr. Liu
  当然,但是这个型号交货期要90天。 Dāngrán, dànshì zhè ge xínghào jiāo huò qī yào jiǔshí tiān. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591