Taalcursus

姓名Chinese namen

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 2

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

很多中国人都姓李。 Hěn duō Zhōngguó rén dōu xìng Lǐ.
很多中国人都有中间名。 Hěn duō Zhōngguó rén dōu yǒu zhōngjiān míng.
有一样的姓的中国人常常是一家人。 Yǒu yíyàng de xìng de Zhōngguó rén chángcháng shì yì jiā rén.
有些在外商的公司工作的中国人,有英文名字。 Yǒuxiē zài wài shāng de gōngsī gōngzuò de Zhōngguó rén, yǒu Yīngwén míngzi.
去中国的外商如果有中文名字,工作更方便。 Qù Zhōngguó de wài shāng rúguǒ yǒu Zhōngwén míngzi, gōngzuò gèng fāngbiàn.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591