Taalcursus

姓名Chinese namen

Woordenschat

Chinees Nederlands
交流jiāoliú communiceren; communicatie
公司gōngsī bedrijf
助理zhùlǐ assistent
jiào noemen
名字míngzi naam
外商wài shāng buitenlandse zakenman
xìng achternaam; familienaam
方便fāngbiàn gelegen; handig
经理jīnglǐ manager
翻译fānyì vertalen; vertaling; tolk

Aanvullende woordenschat

Chinees Nederlands
Liú Liú
Zhāng Zhāng
Wáng Wáng
Zhào Zhào
Chén Chén

Aanvullende woordenschat: Chinese familienamen

Project 2014-1-PL01-KA200-003591