Taalcursus

姓名Chinese namen

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

Mark Andrew King plant een reis naar China om zijn zakennetwerk uit te breiden. Hij bespreekt met zijn Chinese adviseur hoe hij zijn naam moet vertalen naar het Chinees.


 • Mark
  您能不能告诉我 , 怎么把我的名字翻译成中文? Nín néng bu néng gàosu wǒ, zěnme bǎ wǒ de míngzi fānyì chéng Zhōngwén? Vertaal
 • Consultant
  有三个办法: 音译, 意译和混合译法。 Yǒu sān ge bànfǎ: yīn yì, yì yì hé hùnhé yì fǎ. Vertaal
 • Mark
  我的姓”King”应该怎么翻译? Wǒ de xìng “King” yīnggāi zěnme fānyì? Vertaal
 • Consultant
  可以用意译法,姓“王”。王的意思就是 King。 Kě yǐ yòng yì yì fǎ, xìng “Wáng”. Wáng de yìsi jiù shì King. Vertaal
 • Mark
  好! 那我的名字”Mark”该怎么翻译? Hǎo. Nà wǒ de míngzi “Mark” gāi zěnme fānyì? Vertaal
 • Consultant
  可以用音译法, 叫“马克” 。 Kěyǐ yòng yīn yì fǎ, jiào “Mǎkè”. Vertaal
 • Mark
  那我的中间名 “Andrew” 呢? Nà wǒ de zhōngjiān míng “Andrew” ne? Vertaal
 • Consultant
  中国人不用中间名。 Zhōngguó rén bú yòng zhōngjiān míng. Vertaal
 • Mark
  好。 那我的中文名就是“马克王”了。 Hǎo. Nà wǒ de Zhōngwén míng jiù shì “Mǎkè Wáng ”le. Vertaal
 • Consultant
  不, 中国人先说姓, 后说名。 Bù, Zhōngguó rén xiān shuō xìng, hòu shuō míng. Vertaal
 • Mark
  那我就叫“王马克”。 Nà wǒ jiù jiào “Wáng Mǎkè”. Vertaal
 • Consultant
  可以。你也可以叫马克。马也是一个常见的姓。 Kěyǐ. Nǐ yě kěyǐ jiào “Mǎkè”. Mǎ yě shì yí ge cháng jiàn de xìng. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591