Taalcursus

姓名Chinese namen

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John gaat naar een fabriek. Hij zoekt naar meneer Li, de verkoopsdirecteur. Hij vraagt naar hem bij de secretaris.


 • John Smith
  早上好!我和李先生约了今天上午十点见面。 Zǎoshang hǎo! Wǒ hé Lǐ xiānsheng yuē le jīntiān shàngwǔ shí diǎn jiàn miàn. Vertaal
 • Secretaris
  请问是哪一位李先生? Qǐng wèn shì nǎ yí wèi Lǐ xiānsheng? Vertaal
 • John Smith
  李先生, 你们公司的销售经理。 Lǐ xiānsheng, nǐmen gōngsī de xiāoshòu jīnglǐ. Vertaal
 • Secretaris
  不好意思, 我们公司有三个经理都姓李。 Bù hǎo yìsi, wǒmen gōngsī yǒu sān ge jīnglǐ dōu xìng lǐ. Vertaal
 • John Smith
  他们是一家人吗? Tāmen shì yì jiā rén ma? Vertaal
 • Secretaris
  不是, 李是很常见的姓,很多中国人都姓李。 Bú shì, Lǐ shì hěn cháng jiàn de xìng, hěn duō zhōngguó rén dōu xìng lǐ. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591