Taalcursus

买礼物Souvenirs en geschenken kopen

Oefeningen

Oefening 1

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

玉在中国传统文化中很重要。Yù zài Zhōngguó chuántǒng wénhuà zhōng hěn zhòngyào.
玉竹有步步升高,一切顺利的意思。 Yùzhú yǒu bùbù gāo shēng,yí qiè shùnlì de yìsi.
白菜有多多发财的意思。 Báicài yǒu duōduō fā cái de yìsi.
送礼时不要选丝绸。 Sòng lǐ shí bú yào sòng sīchóu.
真丝是丝绸的一种,质量好,可是不贵。 Zhēnsī shì sīchóu de yì zhǒng,zhìliàng hǎo,kě shì bú guì.

Oefening 2

Luister naar de opname en kies het juiste antwoord.

Oefening 3

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

玉石的 不同,价格也会有很大的不同。
Yùshí de ... bú tóng,jiàgé yě huì yǒu hěn dà de bù tóng.
这是 茉莉花茶,质量非常好。
Zhè shì ... mòlìhuā chá,zhìliàng fēi cháng hǎo.
如果您真想买,您 .
Rúguǒ nín zhēn xiǎng mǎi,nín ... .
这个 是什么丝做的?
Zhè ge ... shì shénme sī zuò de?
能不能 一点?
Néng bu néng ... yì diǎn?

Oefening 4

Kies de juiste woorden en maak betekenisvolle zinnen.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591