Taalcursus

买礼物Souvenirs en geschenken kopen

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

John is in de zijdewinkel. Hij zoekt er naar een geschenk voor een vriendin.


 • John Smith
  这条裙子看起来很不错。 Zhè tiáo qúnzi kàn qǐ lái hěn bú cuò. Vertaal
 • Verkoper
  您好!先生, 这是中国传统的旗袍。 Nín hǎo!Xiānsheng, zhè shì Zhōngguó chuántǒng de qípáo. Vertaal
 • John Smith
  有大号的吗? Yǒu dà hào de ma? Vertaal
 • Verkoper
  有。 这是大号的。 先生给什么人买旗袍? Yǒu. Zhè shì dà hào de. Xiānsheng gěi shénme rén mǎi qípáo? Vertaal
 • John Smith
  我想送给朋友。 Wǒ xiǎng sòng gěi péngyou. Vertaal
 • Verkoper
  丝绸是送礼时很好的选择。 Sòng sīchóu hěn hǎo. Vertaal
 • John Smith
  多少钱? Duō shǎo qián? Vertaal
 • Verkoper
  丝绸的种类不同, 质量不同, 价格也不一样。 Sīchóu de zhǒnglèi bù tóng, zhìliàng bù tóng, jiàgé yě bù yí yàng. Vertaal
 • John Smith
  那这个旗袍是什么丝做的? Nà zhè ge qípáo shì shénme sī zuò de? Vertaal
 • Verkoper
  这个是真丝的, 真丝的质量好, 价格也贵一些。 Zhè gè shì zhēnsī de, zhēnsī de zhìliàng hǎo, jiàgé yě guì yì xiē. Vertaal
 • John Smith
  好, 我买这个真丝的旗袍。 Hǎo, wǒ mǎi zhè ge zhēnsī de qípáo. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591