Taalcursus

买礼物Souvenirs en geschenken kopen

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John koopt thee in een theewinkel.


 • Verkoper
  先生想买什么样的茶? Xiānsheng xiǎng mǎi shénme yàng de chá? Vertaal
 • John Smith
  你们商店有什么样的茶? Nǐmen shāngdiàn yǒu shénme yàng de chá? Vertaal
 • Verkoper
  红茶, 绿茶,茉莉花茶,普洱什么的, 种类很多。 Hóngchá, lǜchá,mòlìhuāchá ,pǔ'ěr shénme de, zhǒnglèi hěn duō. Vertaal
 • John Smith
  茉莉花茶多少钱? Mòlìhuā chá duōshǎo qián? Vertaal
 • Verkoper
  560元一斤 Wǔ bǎi liù shí yuán yì jīn. Vertaal
 • John Smith
  太贵了。 Tài guì le. Vertaal
 • Verkoper
  先生, 这是特级茉莉花茶,质量非常好。 Xiānsheng, zhè shì tèjí mòlìhuāchá,zhìliàng fēicháng hǎo. Vertaal
 • John Smith
  可以便宜一点吗? Kěyǐ piányi yì diǎn ma? Vertaal
 • Verkoper
  先生, 您真买吗?如果真想买, 您出个价。 Xiānsheng, nín zhēn mǎi ma?Rúguǒ zhēn xiǎng mǎi, nín chū gè jià. Vertaal
 • John Smith
  400元吧。 Sì bǎi yuán ba. Vertaal
 • Verkoper
  好吧, 先生。 您买多少? Hǎo ba, xiānsheng. Nín mǎi duō shǎo? Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591