Taalcursus

观光游览Sightseeing

Oefeningen

Oefening 1

Zijn deze stellingen juist of fout? Baseer je op de dialogen uit de les.

长城是中国最有名的景点之一。 Chángchéng shì Zhōngguó zuì yǒu míng de jǐngdiǎn zhī yī.
据说在月球上能看到长城。 Jùshuō zài yuèqiú shàng néng kàn dào Chángchéng.
中国的国庆节是一月十号。 Zhōngguó de guóqìng jié shì yī yuè shí hào.
中国国庆节时,很多人都有一个星期的假。Zhōngguó guóqìng jié shí,hěn duō rén dōu yǒu yíge xīngqī de jià.
十一黄金周时,参观故宫的人特别多。Shí yī huángjīn zhōu shí,cānguān Gùgōng de rén tè bié duō.

Oefening 2

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 3

Kies de juiste woorden en maak betekenisvolle zinnen.

Oefening 4

Kies de juiste uitdrukkingen die bij de foto's passen.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591