Taalcursus

观光游览Sightseeing

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 2

John wil een riksja nemen in de oude buurt (de hutongs) van Beijing. Een riksja chauffeur ziet hem en bied hem ijverig een rit aan.


 • Riksja-bestuurder
  先生, 先生, 您想去哪儿? Xiānsheng, xiānsheng, nín xiǎng qù nǎr? Vertaal
 • John Smith
  我想去鼓楼。 多少钱? Wǒ xiǎng qù Gǔlóu. Duō shǎo qián? Vertaal
 • Riksja-bestuurder
  一个人20块。 Yí ge rén èr shí kuài. Vertaal
 • John Smith
  好。 请带我去鼓楼。 Hǎo. Qǐng dài wǒ qù Gǔlóu. Vertaal
 • 10 minuten later
 • Riksja-bestuurder
  先生, 鼓楼到了。 200元。 Xiānsheng, Gǔlóu dào le, Èr bǎi kuài. Vertaal
 • John Smith
  什么? 200块? 太贵了!你不是说20块吗? Shénme?Èr bǎi kuài? Tài guì le!Nǐ bú shì shuō èr shí kuài ma? Vertaal
 • Riksja-bestuurder
  那好吧。 就20元吧。 您的中文太好了! Nà hǎo ba. Jiù èr shí kuài ba. Nín de Zhōngwén tài hǎo le! Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591