Taalcursus

观光游览Sightseeing

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John bezoekt de Chinese Muur. Hij is erg onder de indruk van dit werelderfgoed. Hij wandelt over de oude muur met zijn reisgids, Li Na.


 • John Smith
  我终于爬上长城了! Wǒ zhōngyú pá shàng Chángchéng le! Vertaal
 • Li Na
  中国有句话:不到长城非好汉! 欢迎你来到长城。 Zhōngguó yǒu jù huà:bú dào Chángchéng fēi hǎo hàn! Huānyíng nǐ lái dào Chángchéng. Vertaal
 • John Smith
  这儿的景色太美了! Zhèr de jǐngsè tài měi le! Vertaal
 • Li Na
  是啊,长城是中国最有名的景点之一。 Shì a,Chángchéng shì Zhōngguó zuì yǒu míng de jǐngdiǎn zhī yī. Vertaal
 • John Smith
  太壮观了! Tài zhuàngguān le! Vertaal
 • Li Na
  是啊, 据说人们在月球上都能看到中国的长城。 Shì a, jùshuō rénmen zài yuèqiú shàng dōu néng kàn dào Zhōngguó de Chángchéng. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591