Taalcursus

问路De weg vragen

Oefeningen

Oefening 1

Luister naar de opname en kies het gepaste woord op basis van de situatie.

Oefening 2

Kies de juiste woorden en maak betekenisvolle zinnen.

Oefening 3

Vul de dialoog aan met de gepaste uitdrukkingen.

A: 请问,到中关村 ?
A: Qǐng wèn ,dào zhōngguāncūn ...?
B: 一直走,过 以后走高速公路,一会儿就到了。
B: Yì zhí zǒu,guò ... yǐ hòu zǒu gāosù gōnglù, yí huìr jiù dào le.
A: 请问,高速公路现在 吗?
A: Qǐng wèn,gāosù gōnglù xiàn zài ... ma?
B: 现在有了一条新的高速公路,堵车没有以前那么 了。
B: Xiànzài yǒu le yī tiáo xīn de gāosù gōnglù, dǔ chē méi yǒu yǐ qián nàme ... le.
A:你对北京真 。你是北京人吗?
A: Nǐ duì Běijīng zhēn ... . Nǐ shì Běijīng rén ma?
B:不,我是外地人,但是来北京十年了。
B: Bù, wǒ shì wài dì rén, dànshì lái Běijīng shí nián le.

Oefening 4

Kies de juiste zinnen en vorm een logische dialoog.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591