Taalcursus

问路De weg vragen

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

Een overzeese Chinees, Mr. Liu, keert terug naar China op vakantie en kan zijn oude school niet meer vinden. Het verbaast hem hoeveel China veranderd is.


 • Mr. Liu
  请问,王府井怎么走? Qǐng wèn Wángfǔjǐng zěnme zǒu? Vertaal
 • Voorbijganger
  往前一直走,过两个红绿灯,往右拐就到了。 Wǎng qián yìzhí zǒu, guò liǎngge hónglǜdēng, wǎng yòu guǎi jiù dào le. Vertaal
 • Mr. Liu
  这里变化真大,我都认不出来了。 Zhè lǐ biànhuà zhēn dà,wǒ dōu rèn bu chū lái le. Vertaal
 • Voorbijganger
  您很长时间没来过了吧? Nín hěn cháng shíjiān méi lái guò le ba? Vertaal
 • Mr. Liu
  是啊,我十几年没回来了, 这儿的路变化太大了! Shì a, wǒ shí jǐ nián méi huí lai le, zhèr de lù biànhuà tài dà le! Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591