Taalcursus

租房子Een appartement huren

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

John is in een immobiliënkantoor. Hij is aan het praten met Mr. Li, de vastgoedmakelaar, om informatie te krijgen.


 • John Smith
  您好,我想租一套公寓。 Nín hǎo, wǒ xiǎng zū yí tào gōngyù. Vertaal
 • Mr Li
  好的,请问您打算租多长时间? Hǎo de, qǐng wèn nín dǎsuàn zū duō cháng shíjiān? Vertaal
 • John Smith
  三个月。 Sān gè yuè. Vertaal
 • Mr. Li
  请问您想租什么样的公寓? Qǐng wèn nín xiǎng zū shénme yàng de gōngyù? Vertaal
 • John Smith
  最好在市中心, 不要太远。 Zuì hǎo zài shì zhōngxīn, bú yào tài yuǎn. Vertaal
 • Mr. Li
  您需要几个卧室? Nín xūyào jǐ gè wòshì? Vertaal
 • John Smith
  两个。在北京,两室一厅的房子每个月房租是多少? Liǎng gè. Zài Běijīng, liǎng shì yì tīng de fángzi měi gè yuè fángzū shì duōshǎo? Vertaal
 • Mr. Li
  最少也得五千元。 Zuì shǎo yě děi wǔ qiān yuán. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591