Taalcursus

坐出租车Reizen met de taxi

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

John stapt uit de taxi en ontdekt dat hij aan het verkeerde adres is. Hij moet nog een taxi nemen.


 • Taxichauffeur
  您好, 我们到了。 Nín hǎo, wǒmen dào le. Vertaal
 • John Smith
  谢谢您,师傅。 多少钱? Xièxiè nín, shīfu. Duō shǎo qián? Vertaal
 • Taxichauffeur
  300元。 Sān bǎi kuài. Vertaal
 • John Smith
  太贵了。 您怎么计价? 用计价器了吗? Tài guì le. Nín zěnme jì jià? Yòng jìjiàqì le ma? Vertaal
 • Taxichauffeur
  不好意思, 我忘了打计价器了。 Bù hǎo yìsi, wǒ wàng le dǎ jìjiàqì le. Vertaal
 • John Smith
  这是你的问题。 Zhè shì nǐ de wèntí. Vertaal
 • Taxichauffeur
  车费是每公里10元。那150元好了。 Chē fèi shì měi gōnglǐ shí kuài. Nà yī bǎi wǔ shí kuài hǎo le. Vertaal
 • John Smith
  好, 给您钱。 Hǎo, gěi nín qián. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591