Taalcursus

坐出租车Reizen met de taxi

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 1

Aan de taxistandplaats op het vliegveld van Harbin toont John het adres van zijn hotel aan de taxi chauffeur.


 • John Smith
  您好,师傅。 我想要去这里。 Nín hǎo, shīfu. Wǒ xiǎng yào qù zhè lǐ. Vertaal
 • Taxichauffeur
  不好意思, 我看不懂英文。 Nù hǎo yìsi, wǒ kàn bù dǒng Yīngwén. Vertaal
 • John Smith
  我给您看中文地图。 Wǒ gěi nín kàn Zhōngwén dìtú. Vertaal
 • Taxichauffeur
  您想去哪儿? Nín xiǎng qù nǎr? Vertaal
 • John wijst naar de kaart
 • John Smith
  去这里。 Qù zhè lǐ. Vertaal
 • Taxichauffeur
  哦, 在市中心。 上车吧! ò, zài shì zhōngxīn. Shàng chē ba! Vertaal
 • John Smith
  谢谢您。 Xièxiè nín. Vertaal
Project 2014-1-PL01-KA200-003591