Taalcursus

坐出租车Reizen met de taxi

Oefeningen

Oefening 1

Kies de gepaste woorden op basis van de dialogen uit de les.

John: 您好, 师傅。 我想要去这个酒店。
Nín hǎo, shīfù. Wǒ xiǎng yào qù zhè ge jiǔdiàn.
Taxi driver:
John: 师傅, 您怎么计价?
Shīfu, nín zěnme jì jià?
Taxi driver:
John: 师傅, 我可以用信用卡付吗?
Shīfu, wǒ kěyǐ yòng xìnyòngkǎ fù ma?
Taxi driver:
John: 师傅, 多少钱?
Shīfu, duō shǎo qián?
Taxi driver:
Taxi driver: 不好意思 , 我没零钱。
Bùhǎo yìsi, wǒ méi língqián.
John:

Oefening 2

Luister naar de opname en kies het woord dat je hoort.

Oefening 3

Vul de zinnen aan met de gepaste woorden.

多少
... duō shǎo
看不懂
kàn bu dǒng ...
计价器
... jìjiàqì
用信用卡
yòng xìnyòngkǎ ...
没零钱
méi língqián ... nín

Oefening 4

Kies de juiste woorden en maak betekenisvolle zinnen.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591