Language Course

参观工厂A visit to a factory

Vocabulary

Chinese English
产量chǎn liàng production; output; yield
供应商gōngyìngshāng supplier
工厂gōngchǎng factory
检查jiǎnchá to check; to examine; check
测试cèshì to test; test
生产线shēngchǎn xiàn production line
生产能力shēngchǎn nénglì production capacity
认证rènzhèng certification
质量zhìliàng quality
零件língjiàn component

Special Vocabulary

Chinese English
集成电路板jíchéng diànlùbǎn integrated circuit board
Project 2014-1-PL01-KA200-003591