Language Course

姓名Chinese names

Vocabulary

Chinese English
交流jiāoliú to communicate; communication
公司gōngsī company
助理zhùlǐ assistant
jiào to name
名字míngzi name
外商wài shāng foreign businessperson
xìng last name; surname
方便fāngbiàn convenient
经理jīnglǐ manager
翻译fānyì to translate; translation; translator

Special Vocabulary

Chinese English
Liú Liú
Zhāng Zhāng
Wáng Wáng
Zhào Zhào
Chén Chén

Special vocabulary on common Chinese Family names

Project 2014-1-PL01-KA200-003591