B2B platform

Thousands offers from the world!

president /minister for eu

category: Services
date added: 2020-01-03 17:17:37
firm: De Republikeinse Politieke Partij

 

對於付款交易,阿姆斯特丹市政府正在尋找1個供應商,以執行阿姆斯特丹市政府的收款和付款無現金付款。

Duìyú fùkuǎn jiāoyì, āmǔsītèdān shì zhèngfǔ zhèngzài xúnzhǎo 1 gè gōngyìng shāng, yǐ zhíxíng āmǔsītèdān shì zhèngfǔ de shōu kuǎn hé fùkuǎn wú xiànjīn fùkuǎn.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591